πριν...

κατά την διάρκεια...

...μετά

και μία ακόμα οπτική

1
1